Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa energii cieplnej do obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Z dnia: 2017-01-11  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

Ogłoszenie nr 6085 - 2017 z dnia 2017-01-11 r.
Gdańsk: Dostawa energii cieplnej do obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, krajowy numer identyfikacyjny 28339200000, ul. ul. Długa , 80831 Gdańsk, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 058 76 79 100, faks 058 76 79 102, e-mail zam.publiczne@mhmg.gda.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mhmg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii cieplnej do obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP-WR/07/16
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem umowy jest dostawa energii cieplnej obejmująca ciągłą, nieprzerwaną dostawę oraz przesył czynnika grzewczego do obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w okresie od dnia 1.1.2017 r. do 31.12.2019 r. Wykaz obiektów oraz moce: ul. Długa 47 (Ratusz, Kramarska3-7) w Gdańsku - 0,300 MW ul. Długa 12 (Dom Uphagena) w Gdańsku - 0,090 MW ul. Długi Targ 43 (Dwór Artusa, Nowy Dom Ławy) w Gdańsku - 0,060 MW ul. Targ Węglowy 26 (Zespół Przedbramia) w Gdańsku - 0,118 MW
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT560000.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , , ul Biała 1b, 80-435, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 738000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 738000.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 738000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a) ustawy Prawo zamówień publicznych z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, ponieważ urządzenia ciepłownicze zainstalowane w obiektach administrowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska są przystosowane do sieci ciepłowniczej,której właścicielem jest wykonawca – Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W związku z powyższym, GPEC jest jedynym możliwym wykonawcą zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyłu energii cieplnej.

Nr zamówienia: O - 6085 - 2017

Kod CPV: 09300000-2

Wartość: do 30.000 EUR

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert: 2017-01-11

Termin ogłoszenia wyników: