Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Prace konserwatorskie przy drzwiach do Wieży Więziennej Zespołu Przedbramia

Z dnia: 2016-10-28  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

PRAC KONSERWATORSKICH PRZY DRZWIACH DO WIEŻY WIĘZIENNEJ ZESPOŁU PRZEDBRAMIA.
 
 
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest re-konserwacja drzwi zewnętrznych do Wieży Więziennej:
A.    Demontaż skrzydła drzwi i wywiezienie ich do pracowni wykonawcy.
B.     Zamontowanie tymczasowego zamknięcia Wieży Więziennej (np. z płyty paździerzowej lub grubej sklejki lub drewna) w sposób umożliwiający ich rozwieranie (winny być na zawiasach) oraz domykanie zapewniające podstawową ochronę przed zimnem i opadami. Tymczasowe skrzydło powinno być też zaopatrzone w zamek.
C.     Konserwacja skrzydła drzwi:
  • usuniecie zabrudzeń, resztek tynku oraz zbielałego werniksu z awersu i rewersu,
  • konsolidacja warstw malarskich,
  • uzupełnienia drobnych ubytków drewna powstałych na skutek ostatniego użytkowania drzwi,
  • miejscowa impregnacja drewna- zwłaszcza w dolnych partiach drzwi,
  • niezbędna miejscowa konserwacja elementów metalowych,
  • zabezpieczenie powierzchni drzwi wraz z warstwą polichromii
UWAGA: wykonawca zaproponuje sposób zabezpieczenia powierzchni drzwi - taki aby był on jak najbardziej odporny na ścieranie i na działanie czynników atmosferycznych oraz  bezpieczny dla warstwy polichromii i drewnianego podłoża oraz zgodny z zasadami konserwacji. Zaproponowana w ofercie metoda zabezpieczenia drewna a szczególnie polichromii zostanie przeanalizowana i oceniona przez nadzór konserwatorski Muzeum. Do realizacji zostanie wybrana oferta z najlepiej ocenioną metodą zabezpieczenia. Jeśli oferty będą zawierały takie same lub bardzo podobne metody o wyborze decydować będzie najkorzystniejsza cena oferty.
 
D.    Montaż drzwi po konserwacji, prawidłowe ich spasowanie i regulacja na zawiasach zapewniająca ich dobre funkcjonowanie.

Obmiar: 150 x 225 cm, drewno dębowe
Warunki udziału w postępowaniu:
1.       posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich w zakresie konserwacji lub restauracji polichromowanych zabytków drewnianych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, potwierdzoną wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum 1 takiego zamówienia w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Do oferty należy dołączyć referencje oraz kopie protokołów odbioru sporządzonymi przez inspektorów WUOZ.
2.      Dysponowanie n/w osobami:
- minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 165, poz. 987) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków…, t.j.: tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków), w zakresie obejmującym konserwację i restaurację rzeźby polichromowanej drewnianej oraz przebytą po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.
3.      Wykonawca zobowiązany jest do:
      - zapoznania się z przedmiotem zamówienia na miejscu, po uprzednim umówieniu 
        się z przedstawicielem Muzeum, upoważnionym do kontaktów z Oferentami.
      - uzgadniania wszelkich wątpliwości i szczegółów nie ujętych w opisie przedmiotu   
        zamówienia oraz ewentualnych zmian programu prac konserwatorskich z osobami nadzorującymi prowadzone prace z ramienia Działu Konserwacji Zabytków MHMG.
4.      Prace wykonane mają być zgodnie z zasadami sztuki konserwacji zabytków.
5.      Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z własnego środka transportu.
6.      Budynek znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską i w związku z tym
       wykonawca we własnym zakresie uzyskuje stosowne zgody na wjazd pojazdów w strefę      
       ograniczonego ruchu.
 
Termin wykonania prac: do 21 grudnia 2016 r.

Oferty na wykonanie prac konserwatorskich można przesyłać mailem na adres: zam.publiczne@mhmg.pl  lub składać w kancelarii Muzeum do dnia 08.11.2016r.
Upoważnione do kontaktów z oferentami są pracownice Działu Konserwacji Zabytków, Joanna Harasim - Grym - kom. 512 418 746 oraz Katarzyna Darecka - kom. 512 418 738.


Fragment dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac POBIERZ
Wzór oferty POBIERZ

Nr zamówienia: ZO/18/2016

Kod CPV:

Wartość: do 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: Pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@mhmg.pl

Termin składania ofert: 2016-11-08

Termin ogłoszenia wyników: