Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Remontu dachów Katowni i Szyi Zespołu Przedbramia ulicy Długiej – Muzeum Bursztynu

Z dnia: 2016-09-16  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania:
Remontu dachów Katowni i Szyi Zespołu Przedbramia ulicy Długiej – muzeum Bursztynu , Oddziału MHMG.
Zakres prac obejmuje:
- demontaż  istniejącej dachówki
- demontaż  kontrłat oraz łat
- usunięcie  istniejącej folii dachowej
- ułożenie  nowej dyfuzyjnej folii PCV
- przybicie nowych  kontrłat i łat
- wykonanie nowego poszycia - dachówka holenderka w kolorze analogicznym do zdemontowanej
- Wykonanie lokalnych napraw obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
 
Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja:
1.    Projekt budowlany wymiany pokrycia dachów na budynkach Zespołu Przedbramia ulicy Długiej ( budynek Katowni i Szyi ), autorstwa mgr inż. Arch. T. Celewicza, Gdańsk, sierpień 2016. – załącznik 1
2.    Specyfikacja techniczna na wykonanie i odbiór robót budowlanych – wymiana pokrycia dachów na budynkach Zespołu Przedbramia ulicy Długiej ( budynek Katowni i Szyi ), autorstwa mgr inż. Arch. T. Celewicza, Gdańsk, sierpień 2016. – załącznik 2
Zamawiający udostępnia jako materiał pomocniczy przedmiar robót – załączniki 3
Wymagane wykazanie realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków  odpowiadającej charakterem robót przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 50 000,00 zł netto.
Kierownik robót  musi posiadać przygotowanie zawodowe do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego oraz spełniać wymogi § 37c Ustawy o Ochronie Zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.) tj. posiadać co najmniej 18 miesięczną, udokumentowaną, praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych.
 
Termin wykonania : 30.11.2016 r.
 
Oferty w formie drukowanej prosimy o składanie w dniu 23.09.2016r. do godz. 12:00 w Kancelarii MHMG mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Długiej 46/47 ; 80-831 Gdańsk.
 
Oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
1) Cena – 90%
Maksymalna ilość punktów przyznawanych wg kryterium wynosi 90 pkt.
Sposób oceny ofert:

najniższa oferowana cena
--------------------------------------- x 90% x 100
Cena oferty badanej

2) Okres gwarancji - 10%
Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 10 pkt.
Punktacja zostanie przyznana według poniższych zasad:
Oferta Wykonawcy, który wykaże okres gwarancji:
24 miesięcy – otrzyma 5 pkt.
36 miesięcy – otrzyma 7 pkt.
48 miesięcy – otrzyma 10 pkt.
Brak podania w ofercie okresu gwarancji lub okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oznaczać będzie przyznanie 0 pkt.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów przyznanych za każde z powyższych kryteriów.

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
Maciej Szczepkowski – tel. 512 418 743

Załącznik nr 1 - Projekt POBIERZ
Załącznik nr 2 - STWiOR POBIERZ
Załącznik nr 3 - Przedmiar POBIERZ
Załącznik nr 4 - Wzór oferty POBIERZ
Załącznik nr 5 - WZÓR UMOWY POBIERZ

Nr zamówienia: ZO/16/2016

Kod CPV:

Wartość: do 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: w Kancelarii MHMG mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Długiej 46/47 ; 80-831 Gdańsk.

Termin składania ofert: 2016-09-23

Termin ogłoszenia wyników:

Załącznik nr 1 - Projekt POBIERZ
Załącznik nr 2 - STWiOR POBIERZ
Załącznik nr 3 - Przedmiar POBIERZ
Załącznik nr 4 - Wzór oferty POBIERZ
Załącznik nr 5 - WZÓR UMOWY POBIERZ