Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 16:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne

Z dnia: 2016-09-01  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

Ogłoszenie nr 304394 - 2016 z dnia 2016-09-01 r.
 
Gdańsk: dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Etap I – przebudowa wejścia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, krajowy numer identyfikacyjny 28339200000, ul. ul. Długa , 80831 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo , tel. 058 76 79 100, e-mail zam.publiczne@mhmg.gda.pl, faks 058 76 79 102.
Adres strony internetowej (URL): www.mhmg.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.mhmg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.mhmg.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.mhmg.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobiście lub przesłać pocztą
Adres:
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 (kancelaria)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Etap I – przebudowa wejścia.
Numer referencyjny: ZP-PN/04/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego wejścia i budowie pomieszczenia nowej portierni z centralą dozoru i nowego wejścia oraz wykonaniu i przebudowie instalacji sanitarnych i elektrycznych w obrębie dokonywanej przebudowy. Zakres prac obejmuje: Roboty budowlane: Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy rozebrać: ˗ zadaszenie nad starym wejściem, ˗ schody zewnętrzne z podjazdem dla inwalidów i barierkami stalowymi, ˗ drzwi stalowe przeszklone wejścia, ˗ pas okien nad wejściem, w tym okna napowietrzające po odłączeniu ich od centralki p.poż., Należy wykonać: ˗ fundamentowanie pośrednie za pomocą mikropali TITAN 52/26 dł. 6.0 m mocowane do oczepu żelbetowego 50 x 100 cm, ˗ strop projektowanej portierni stanowi go płyta żelbetowa z betonu C20/25 gr. 15 cm, ˗ oczep żelbetowy grub. 50 cm z izolacją ze styropianu ekstrudowanego grub. 10 cm, ˗ od zewnątrz część nadziemną tynkowaną tynkiem cienkowarstwowym, na siatce zbrojonej, z dodatkiem kwarcu (wg jednego z dostępnych systemów dociepleniowych), ˗ ściany murowane warstwowe gr,48cm, ˗ ścianki działowe gipsowo-kartonowe, ˗ tynki gipsowe. Nad nowoprojektowanym wejściem do Muzeum należy wykonać systemowe zadaszenie szklane, na konstrukcji stalowej (lekka konstrukcja ze stali nierdzewnej zmatowionej z łącznikami systemowymi dla mocowania tafli szklanych) zamocowana na cięgnach do poziomu stropu nad parterem (patrz: rys. nr 16). Wymiary zadaszenia: szerokość 300 cm, głębokość 150 cm. Płyty ze szkła bezpiecznego hartowanego klejonego należy mocować na wysokości min. 250 cm od terenu. Boczne szyby ścięte pod kątem 45˚. Odwodnienie daszku należy wykonać jako systemowe, z odprowadzeniem do najbliższej rury spustowej. Napis "muzeum" należy przenieść w miejsce nie kolidujące z konstrukcją powieszoną daszku (patrz: rys. nr 12. W celu montażu drzwi zewnętrznych należy w ścianie północnej klatki schodowej wykonać otwór o wymiarach 200 x 210 cm oraz nadproże stalowe - patrz: projekt konstrukcyjny. W otworze zamontować drzwi D1 otwierane na zewnątrz budynku. Drzwi dwuskrzydłowe służą do celów komunikacji pieszych (pierwsze skrzydło otwierane lewe) oraz czasowych dostaw elementów wystaw. Drzwi zaopatrzyć w odbojnice zewnętrzne, samozamykacze i stopki umożliwiające blokowanie otwarcia (na czas dostaw wystaw). Za drzwiami zamontować zagłębioną wycieraczkę gumowo – szczotkową na istniejącym podeście klatki schodowej. Wymiar wycieraczki min. 200 x 90 cm. Roboty sanitarne: Przewidywana przebudowa wprowadza następujące zmiany w instalacjach sanitarnych: - dostosowanie c.o. (przeniesienia grzejników, wymiany grzejników, doboru nowych grzejników) - wykonanie ogrzewania / chłodzenia w portierni; (KLIMATYZATORY). Instalacje elektryczne: Zakres obejmuje demontaż istniejącej oprawy oświetleniowej, unieczynnienie obwodu, przesunięcie zwodu pionowego instalacji odgromowej poza zakres nowego wejścia do budynku, budowę tablicy rozdzielczej TBp z ochronnikami przeciw-przepięciowymi klasy B+C, montaż zasilania przewodem YDY 5x6mm2 długości 45 m, montaż przewodów instalacyjnych i osprzętu, montaż opraw oświetleniowych szt.7 - w części portierni przeznaczonej dla dozoru zastosować oprawy typu "dark light", jedna oprawa musi być wyposażona w moduł awaryjny 1,5 h, - oprawy przed wejściem - minimum IP44, wykonanie pomiarów powykonawczych, pomiarów natężenia oświetlenia i ochronnych. UWAGA: przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie zakres związany z wykonaniem kompletu prac związanych z budową pomieszczenia nr 1/15a – portiernia o pow. użytkowej 6,75 m2, pomieszczenia nr 1/15b – pomieszczenia gospodarczego o pow. użytkowej 7,98 m2, przebudowy strefy wejścia pomieszczenia – nr K2 wraz z wykonaniem nowego wejścia – klatka schodowa o powierzchni 25,56 m2. Zakres prac kończy się na wykonaniu witryny i drzwi przeciwpożarowych oznaczonej na dokumentacji symbolem D7 w istniejącej ścianie. Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja i jej części: Załącznik nr 1. „Dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Projekt wykonawczy”, mgr inż. Arch. M. Waśniewska; inż. A. Bela, 2012. Załącznik nr 2. „Dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych”, mgr inż. Joanna Stachura; inż. A. Bela, 2012. Załącznik nr 3. „Dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Projekt wykonawczy konstrukcja”, inż. A. Bela, 2012 Załącznik nr 4. „Dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Projekt wykonawczy sanitarny”, inż. R. Wieczorek, A. Domagalska, inż. A. Bela, 2012 Załącznik nr 5. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót”. mgr inż. Arch. M. Waśniewska; techn. M. Kowalski, R. Nikodemski, inż. A. Bela, 2012 Nadzór archeologiczny wymagany po stronie wykonawcy (przy robotach ziemnych): Nadzór archeologiczny może prowadzić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę w zakresie tych badań. Przy ustalaniu czasu trwania praktyki nie uwzględnia się uczestnictwa w badaniach archeologicznych prowadzonych metodą powierzchniową, nadzorów archeologicznych i rozpoznawania obiektów archeologicznych przy pomocy odwiertów oraz opracowywania dokumentacji zabytków ruchomych odkrytych w trakcie badań archeologicznych. Jeżeli w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie niższych niż wskazane w ww. dokumentacji. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska przejmie zabytki archeologiczne, które zostaną odkryte podczas nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie prac ziemnych. Przekazanie nastąpi na podstawie wytycznych zawartych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (tekst jedn. Dz. U z 2014r. poz. 1446 ze zm.). Zabytki będą przejęte wraz z dokumentacją z nadzoru, po odpowiednim ich przygotowaniu do przechowywania w Muzeum (umyte, skatalogowane - wg wytycznych MHMG, wzór zostanie dostarczony Wykonawcy, zaopatrzone w metryki - wzór z MHMG zostanie przedstawiony Wykonawcy, zapakowane w kartony). Dokumentacja z nadzoru przekazana zostanie w wersji elektronicznej oraz dwóch wersjach papierowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45311000-0, 45300000-0, 45111200-0, 45262310-7, 45262210-6, 45262311-4, 45262400-5, 45442000-7, 45442200-9, 45262500-6, 45262620-3, 45421152-4, 45421146-9, 45410000-4, 45430000-0, 45321000-5, 45442100-8, 45320000-6, 45262000-1, 45262600-7, 45421000-4, 45260000-7, 45261210-9, 45261320-3, 45420000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 10/12/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: b1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych); b2) dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: - Kierownik robót – osoba posiadająca aktualne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej 18 miesięczną, udokumentowaną, praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych; - Kierownik robót w branży elektrycznej – osoba posiadająca wykształcenie techniczne, aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych oraz 3 minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe; - Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca wykształcenie techniczne, aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; d)jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. pkt. 2 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, zamawiający bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1. W związku z powyższym zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale III ust.3 pkt. 1) – 2).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres trwania niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych); b) wykaz przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5 do oferty; c)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotą budowlaną oraz kierowanie robotami elektrycznymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 6 do oferty. d)Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów , które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:


Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapuWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający poza, możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1)zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2)dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy; 3)zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT); 4)zmiany terminu wykonania w przypadku opóźnień wynikających z: a)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b)wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez Inspektora w dzienniku budowy;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Informacja o wyborze POBIERZ
Załącznik nr 1-PW_architektura POBIERZ
Załącznik nr 2-PW_elektryczny_PDF POBIERZ
Załącznik nr 3-PW_konstrukcja_PDF POBIERZ
Załącznik nr 4-PW_sanitarny_PDF POBIERZ
Załącznik nr 5-STWiOR POBIERZ
Załącznik nr 6-ratusz_NP_budowlane_przedmiar POBIERZ
Załącznik nr 7-ratusz_NP_sanitarne_przedmiar POBIERZ
Załącznik nr 8-ratusz_NP_elektryczne_przedmiar POBIERZ
Załącznik nr 9-ratusz_NP_wejście_przedmiar POBIERZ

Nr zamówienia: nr 304394 - 2016

Kod CPV: 45000000-7, 45311000-0, 45300000-0, 45111200-0, 45262310-7, 45262210-6, 45262311-4, 45262400-5, 45442000-7, 45442200-9, 45262500

Wartość: > 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 (kancelaria)

Termin składania ofert: 2016-09-16

Termin ogłoszenia wyników:

Informacja o wyborze POBIERZ
Załącznik nr 1-PW_architektura POBIERZ
Załącznik nr 2-PW_elektryczny_PDF POBIERZ
Załącznik nr 3-PW_konstrukcja_PDF POBIERZ
Załącznik nr 4-PW_sanitarny_PDF POBIERZ
Załącznik nr 5-STWiOR POBIERZ
Załącznik nr 6-ratusz_NP_budowlane_przedmiar POBIERZ
Załącznik nr 7-ratusz_NP_sanitarne_przedmiar POBIERZ
Załącznik nr 8-ratusz_NP_elektryczne_przedmiar POBIERZ
Załącznik nr 9-ratusz_NP_wejście_przedmiar POBIERZ