Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska : Etap III - dobudowa windy

Z dnia: 2017-05-15  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska: dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Etap III – dobudowa windy i przebudowa pomieszczeń.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, krajowy numer identyfikacyjny 28339200000, ul. Długa  46/47 , 80831   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 573 31 28, e-mail zam.publiczne@mhmg.gda.pl, faks 58 573 31 28 wew. 0.
Adres strony internetowej (URL): www.mhmg.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mhmg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w forie pisemnej
Adres:
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk (kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Etap III – dobudowa windy i przebudowa pomieszczeń.
Numer referencyjny: NSZP.26.5.2017(ZP-PN/03)
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Etap III – dobudowa windy i przebudowa pomieszczeń. Zadanie jest objęte pozwoleniem na budowę nr WAiOZ-I-6740.346-2.2012.4-KN.54949 z dnia 13.03.2012r., pozwoleniem zamiennym na budowę nr WUiA.I.6740.346-5.2017.4-KN.94812 z dnia 31.03.2017r. oraz pozwoleniami na prowadzenie robót budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru zabytków nr ZN.4151/2879/2010 z dnia 30.11.2010r., nr ZN.5142.324.2015.JT z dnia 28.04.2015r., ZN.5142.324-2.2015 z dnia 21.11.2016r. oraz ZN.5142.324-3.2015 z dnia 20.01.2017r. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie fragmentu fasady aluminiowo-szklanej w miejscu dawnej portierni i wykonaniu nowego zewnętrznego szybu windowego wraz z obudową, dostawą windy, dobudową toalet dla niepełnosprawnych oraz wykonaniu i przebudowie instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych w obrębie dokonywanej przebudowy. 2. Zakres prac obejmuje: Roboty budowlane: 1) Winda zewnętrzna, jako dobudowa do łącznika komunikacyjnego w miejscu obecnego wykusza, z łącznikiem w poziomie poddasza. 2) W strefie wejścia do budynku pochwyty dla osób niepełnosprawnych i ograniczniki ruchu pojazdów w rejonie zadaszenia szklanego. 3) Udostępnienie budynku z terenu dziedzińca zewnętrznego przez niwelację terenu przyległego do projektowanego wejścia, w celu pokonania barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, w tym: • niwelacja terenu, • przebudowa utwardzenia z kostki brukowej, • korekta wysunięcia betonowego murku przy zjeździe. 4) Wprowadzenie platformy dla osób niepełnosprawnych na schodach poddasza, w przestrzeni wystawowej, pomiędzy częścią renesansową a gotycką, w tym: • platforma schodowa; • wydzielenie wystawowej części poddasza od części hotelowej ścianką szklaną z drzwiami. 5) Węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych na parterze, I i II piętrze. 6) Usprawnienie komunikacji w istniejącym łączniku pomiędzy Muzeum a kamieniczkami, w tym: • na poziomie I piętra przebicie otworu z łącznika na klatkę schodową oraz wykonanie schodów dla pokonania różnicy poziomów, • drzwi p.poż. wydzielające klatkę schodową od łącznika w poziomie parteru, I i II piętra. 7) Przebudowa łazienki na kuchenkę na poddaszu. 8) Wyposażenie Muzeum w wózek inwalidzki o małych gabarytach oraz aluminiowe szyny-nakładki na schody. Roboty sanitarne: Przewidywana przebudowa wprowadza następujące zmiany w instalacjach sanitarnych: • dostosowanie c.o. (przeniesienie, wymiany i dobór nowych grzejników), • wykonanie wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych kuchni i na ciągach komunikacyjnych, • wykonanie w wyżej wymienionych pomieszczeniach podejść instalacji kanalizacyjnej oraz wodociągowej zimnej i ciepłej wody (wraz z montażem podgrzewaczy). Uwaga: rozmieszczenie osprzętu sanitarnego (umywalki, muszle itd.) zrealizować zgodnie z projektem wykonawczym architektonicznym zamiennym. Podłączenia w/w urządzeń wykonać według stanu rzeczywistego, prawidłowy przebieg instalacji należy nanieść w formie zmian powykonawczych na dokumentacji. Instalacje elektryczne: • demontaż istniejącej (w zakresie projektowym) instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, • unieczynnienie obwodów elektrycznych, • montaż zasilania windy przewodem YDY 5x6mm2 długości ok. 45 m, • montaż przewodów instalacyjnych i osprzętu, • montaż opraw oświetleniowych i opraw z czujnikiem ruchu, • montaż oprawy oświetlenia kierunkowego, • montaż 3 kompletnych zestawów przywoławczych w toaletach dla niepełnosprawnych, • montaż wentylatorów ze zwłoką czasową, • przełożenie z zabezpieczenie kabli zasilających szlaban, • wykonanie pomiarów powykonawczych: izolacji, ochronnych, wyłączników różnicowoprądowych i pomiarów natężenia oświetlenia. Instalacje teletechniczne: • demontaż okablowania i urządzeń systemów teletechnicznych, • ponowny montaż urządzeń z demontażu, montaż nowych urządzeń dla systemów CCTV, KD, SSWiN, SSP, • montaż nowych instalacji kablowych dla tych systemów, • usunięcie kolizji instalacji teletechnicznych i elektrycznych. Ze względu na zainstalowany u Zamawiającego System Ochrony Technicznej wymaga się aby Wykonawca posiadał: • - Autoryzację firmy UTC (GE) w zakresie systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów CCTV • - Autoryzację firmy UTC (GE) w zakresie systemów sygnalizacji pożaru FP1200/FP2000 • - Potwierdzone szkolenie z zakresu systemu sygnalizacji pożarowej Polon 4000 • - Umiejętności programowania baz danych SQL. • W celu wykonania zmian oprogramowania do wizualizacji odczytu parametrów klimatycznych, wykonawca musi posiadać znajomość programowania sterowników Xenta, w tym Xenta 731, oraz posiadać programy narzędziowe do tego celu. UWAGA: przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie zakres związany z wykonaniem kompletu prac z wyłączeniem robót wykonanych w etapie I - związanych z budową pomieszczenia nr 1/15a – portiernia, pomieszczenia nr 1/15b – pomieszczenia gospodarczego, przebudowy strefy wejścia pomieszczenia – nr K2 wraz z wykonaniem nowego wejścia – klatka schodowa o powierzchni 25,56 m2. Zakres prac etapu I zakończył się na wykonaniu witryny i drzwi przeciwpożarowych oznaczonej na dokumentacji symbolem D7 w istniejącej ścianie. Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja i jej części: Załącznik nr 1. „Dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Projekt wykonawczy architektoniczny zamienny”, mgr inż. arch. M. Waśniewska; inż. A. Bela, IV 2017. Załącznik nr 2. „Dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zamienny”, mgr inż. Joanna Stachura; inż. A. Bela, III 2017. Załącznik nr 3. „Dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Projekt wykonawczy konstrukcyjny zamienny”, inż. A. Bela, XI 2016. Załącznik nr 4. „Dostosowanie zabytkowego budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska do standardu umożliwiającego zwiedzanie muzeum przez osoby niepełnosprawne – Projekt wykonawczy sanitarny”, inż. R. Wieczorek, A. Domagalska, inż. A. Bela, 2012. Załącznik nr 5. „Przełożenie sieci kablowych w związku z budową windy wraz z przeniesieniem urządzeń niskoprądowych – Projekt wykonawczy zamienny”, M. Owczynnik, D. Samek, A. Knyszewski, IV 2017. Załącznik nr 6. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. mgr inż. arch. M. Waśniewska; techn. M. Kowalski, R. Nikodemski, inż. A. Bela, IV 2017. Załącznik nr 7. „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Przełożenie sieci kablowych w związku z budowa windy wraz z przeniesieniem urządzeń niskoprądowych” , M. Owczynnik, IV 2017. Zamawiający udostępnia jako materiał pomocniczy przedmiar robót – załącznik nr 8. UWAGA: przekazane przez Zamawiającego przedmiary są materiałem pomocniczym i poglądowym, Wykonawca w celu wykonania wyceny jest zobowiązany do sporządzenia własnego przedmiaru. 3. Nadzór archeologiczny wymagany po stronie wykonawcy (przy robotach ziemnych): Nadzór archeologiczny może prowadzić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę w zakresie tych badań. Przy ustalaniu czasu trwania praktyki nie uwzględnia się uczestnictwa w badaniach archeologicznych prowadzonych metodą powierzchniową, nadzorów archeologicznych i rozpoznawania obiektów archeologicznych przy pomocy odwiertów oraz opracowywania dokumentacji zabytków ruchomych odkrytych w trakcie badań archeologicznych. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska przejmie zabytki archeologiczne, które zostaną odkryte podczas nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie prac ziemnych. Przekazanie nastąpi na podstawie wytycznych zawartych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (tekst jedn. Dz. U z 2014r. poz. 1446 ze zm.). Zabytki będą przejęte wraz z dokumentacją z nadzoru, po odpowiednim ich przygotowaniu do przechowywania w Muzeum (umyte, skatalogowane - wg wytycznych MHMG, wzór zostanie dostarczony Wykonawcy, zaopatrzone w metryki - wzór z MHMG zostanie przedstawiony Wykonawcy, zapakowane w kartony). Dokumentacja z nadzoru przekazana zostanie w wersji elektronicznej oraz dwóch wersjach papierowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311000-0
45300000-0
45111200-0
45262210-6
45262400-5
45421152-4
45421146-9
45442100-8
45320000-6
45262600-7
45421000-4
45260000-7
45420000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-10 00:00:00

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014r. poz. 1099 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadania zdolności technicznej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia: a) Kierownik Budowy – osoba posiadająca aktualne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej 18 miesięczną, udokumentowaną, praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych; b) Kierownik Robót w branży elektrycznej – osoba posiadająca wykształcenie techniczne, aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe; c) co najmniej jedną osobą w trakcie wykonywania prac na budowie posiadającą aktualne szkolenie projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w obiektach zabytkowych przeprowadzonych przez Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; d) - co najmniej dwiema osobami w trakcie wykonywania prac na budowie, które posiadają zaświadczenie odpowiedniego Komendanta Wojewódzkiego Policji, że zostały wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; e) - co najmniej dwiema osobami w trakcie wykonywania prac na budowie, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru („E” i „D”) z uwzględnieniem zakresu kontrolno – pomiarowego; f) Kierownik Robót sanitarnych – osoba posiadająca wykształcenie techniczne, aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe. UWAGA dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Posiadania zdolności zawodowej: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – załącznik nr 3 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych w tym przynajmniej jednej roboty budowlanej tożsamej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 1 do SIWZ; c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz pracami konserwatorskimi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 2 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający poza, możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy. 2) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy oraz w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. 3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia „siły wyższej” tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie żamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później niż w ciądu 2 dni od dnia ww. zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło; b) wystąpienia robót dodatkowych (przedłużenie terminu możliwe będzie wyłącznie o czas niezbędny do realizacji tych robót); c) w innych przypadkach, których nie można było przewidzieć a leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 2. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian. 3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-30 , godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
SIWZ - Etap III POBIERZ
Załączniki do pobrania. (spakowane) POBIERZ

Nr zamówienia: Ogłoszenie nr 508464-N-2017

Kod CPV: 45000000-7, 45311000-0, 45300000-0, 45111200-0, 45262210-6, 45262400-5, 45421152-4, 45421146-9, 45442100-8, 45320000-6, 45262600

Wartość: > 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk (kancelaria)

Termin składania ofert: 2017-05-30

Termin ogłoszenia wyników:

SIWZ - Etap III POBIERZ
Załączniki do pobrania. (spakowane) POBIERZ